ZODPOVEDNE/SPOLAHLIVO/DISKRÉTNE

Pozitívne ovplyvňujeme spôsob obchodovania na Slovenskom realitnom trhu.

www.apollo.house

ZODPOVEDNE/SPOLAHLIVO/DISKRÉTNE
Pozitívne ovplyvňujeme spôsob obchodovania na Slovenskom realitnom trhu.
www.apollo.house
www.apollo.house www.apollo.house
Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
  -     €
  -   m2

Reklamačný poriadok realitnej kancelárie Apollo House

 

I. Úvodné ustanovenia

 

Obchodné meno: Apollo House s.r.o.  

Sídlo: Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava

IČO: 48 059 587

Štatutárny orgán: Nikola Špaňúrová, konateľ spoločnosti

Zapísaná: Obchodný register OS Bratislava, oddiel Sro, vložka číslo : 102837/B 

Adresa na zasielanie písomností: Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava

Telefonický kontakt: +421 903 830 518

Emailový kontakt: info-ZVNC-apollo.house

Webové sídlo: www.apollo.house   

(ďalej len „realitná kancelária“)

 

Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na služby poskytované realitnou kanceláriou. Realitná kancelária informuje klienta o podmienkach a spôsobe reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, o právach klienta podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka (z. č. 40/1964 Zb.) a o možnosti alternatívneho riešenia sporov. Tento reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v prevádzkarni realitnej kancelárie a je zverejnený na webovom sídle realitnej kancelárie. Realitná kancelária je povinná oboznámiť klienta s obsahom reklamačného poriadku a klient potvrdzuje svojim podpisom na sprostredkovateľskej zmluve, zmluve o sprostredkovaní alebo zmluve o spolupráci, resp. inej obdobnej zmluve s realitnou kanceláriou (ďalej aj „zmluva“), že je oboznámený s týmto reklamačným poriadkom.

 

II. Vymedzenie pojmov

Realitná kancelária je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet. Klient je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s realitnou kanceláriou zmluvu a ktorá má právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady (ďalej ako „klient“). Služba je akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný klientovi odplatne alebo bezodplatne, najmä sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, poskytovanie realitného poradenstva a ďalších súvisiacich služieb podľa predmetu podnikania realitnej kancelárie zapísaných v obchodnom registri (ďalej ako “služba”). Reklamácia je uplatnenie zodpovednosti za vady služby (ďalej ako “reklamácia”). Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odstránením vady poskytovanej služby, výmenou služby za inú, vrátením ceny za poskytnutú službu, vyplatením primeranej zľavy z ceny za poskytnutú službu alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie (ďalej ako “vybavenie reklamácie”).

 

III. Podmienky a spôsob uplatnenia reklamácie

Klient je oprávnený reklamovať kvalitu poskytovanej služby. Reklamáciu musí klient uplatniť u realitnej kancelárie bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovanej služby, najneskôr však do 30 dní odo dňa kedy nastala skutočnosť, zakladajúca dôvod reklamácie, inak právo na reklamáciu zaniká. Klient môže uplatniť reklamáciu v prevádzkarni realitnej kancelárie alebo vyplnením reklamačného protokolu dostupného na webovom sídle realitnej kancelárie a jeho zaslaním v písomnej podobe na adresu realitnej kancelárie. V reklamačnom protokole klient uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (adresu bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo, e-mail), presne označí a popíše vadu služby a spôsob, akým sa vada prejavuje. V reklamačnom protokole klient uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie (osobné prevzatie, zaslanie poštou), prípadne ďalšie potrebné údaje. Realitná kancelária si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality služby spôsobili:

a) okolnosti vylučujúce zodpovednosť,

b) neposkytnutie súčinnosti klientom pri poskytovaní služby realitnou kanceláriou,

c) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií zo strany klienta,

d) ak klient uplatnil reklamáciu po uplynutí doby na uplatnenie reklamácie,

e) konanie tretích osôb.

 

IV. Vybavenie reklamácie

Po prijatí reklamácie je realitná kancelária alebo určená osoba povinná poučiť klienta o jeho právach zo zodpovednosti za vady v zmysle § 622 a 623 Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia klienta, ktoré z týchto práv klient uplatňuje je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, avšak vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má klient právo od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu služby za inú. O vybavení reklamácie vydá realitná kancelária klientovi písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

V. Spôsoby vybavenia reklamácie

Ak má poskytovaná služba vadu, ktorú možno odstrániť, má klient právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Realitná kancelária je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje realitná kancelária. Klient môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu služby za inú, ak tým realitnej kancelárií nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu služby alebo závažnosť vady. Realitná kancelária môže vždy namiesto odstránenia vady poskytnúť klientovi novú službu, ak to klientovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla riadne užívať ako služba bez vady, má klient právo na výmenu služby za inú alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú klientovi, ak ide o odstrániteľné vady, ale klient nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po odstránení (za opätovné vyskytnutie sa vady sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich odstráneniach) alebo pre väčší počet vád (za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu využívaniu služby) službu riadne užívať. Ak sa na ponúkanej službe objavia iné neodstrániteľné vady, má klient právo na primeranú zľavu z ceny služby. Realitná kancelária vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:

a) odstránením vady poskytovanej služby,

b) výmenou služby za inú po predchádzajúcej dohode s klientom,

c) vrátením ceny zaplatenej za poskytovanú službu (pri platnom odstúpení od zmluvy),

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny poskytovanej služby,

d) odôvodneným zamietnutím reklamácie.

 

VI. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia. Spory medzi realitnou kanceláriou a klientom vyplývajúce zo zmluvy alebo súvisiace so zmluvou možno riešiť v zmysle ustanovení zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov subjektom alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb alebo oprávnená právnická osoba zapísaná do zoznamu vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Zoznam
nehnuteľností
Lokalita Kategória
Novinky a aktuality